Należy wiedzieć, że instalacja modułów fotowoltaicznych (PV) wiąże się z niemałym wydatkiem – wynosi on obecnie od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego też część z nas (czyli przyszłych inwestorów) nie może sobie pozwolić na pokrycie takiej kwoty z własnych środków. Na szczęście obecnie jednak istnieje wiele opcji finansowania – od ulg podatkowych, przez dotacje po kredytowanie inwestycji. Powiedzmy więc szerzej o tych opcjach finansowania:

1) Ulga podatkowa

Należy wiedzieć, że montaż instalacji fotowoltaicznej jest jednym z przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W związku ze zmianą Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została wprowadzona tak zwana ulga termomodernizacyjna. Oto jej założenia:

a). ulga dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
b). odliczenie dokonywane jest od podstawy obliczenia podatku.
c). odliczenie obejmuje wydatki wyłączenie w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
d). z możliwości odliczenia mogą skorzystać podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19-procentowej stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
e). wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur.
f). przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie kolejnych trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono wydatek.
g). kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych.
h). należy wiedzieć, że odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Z ulgi nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie lub bez dopełnionych formalności związanych z odbiorem budynku.

2) Program „Czyste powietrze”

Jaki ma cel ten program? Należy wiedzieć, że jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domu jednorodzinne. Jednym z finansowanych w ramach tego programu przedsięwzięć jest instalacja odnawialnych źródeł energii. W jaki sposób działa ten program i czy cieszy się dużą popularnością? Należy wiedzieć, że w przypadku instalacji fotowoltaicznych możliwe jest jedynie uzyskanie preferencyjnej pożyczki o maksymalnym jednostkowym koszcie kwalifikowanym do 30 tysięcy złotych. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że z uwagi na skomplikowanie programu i brak dotacji nie cieszy się on zbytnio dużą popularnością w przypadku fotowoltaiki. Co ciekawe, do 13 grudnia 2019 roku złożono ponad 105 tysięcy wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”, z czego 2,5%, czyli 2610 sztuk, stanowiły takie, w których zawnioskowano o montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dużo większym zainteresowaniem cieszy się natomiast program dotacyjny „Mój prąd”.

dofinansowanie na fotowoltaikę - 5 tys

3) Bezzwrotna dotacja w ramach programu „Mój prąd”

Należy wiedzieć, że 30 sierpnia 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił priorytetowy program o nazwie „Mój prąd”. Oto jego główne założenia:

a). należy wiedzieć, że beneficjentami programu są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby oraz mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
b). dofinansowanie wypłacane jest jako refundacja poniesionych kosztów.
c). wysokość dotacji wynosi: do 50 procent kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie.
d). budżet na realizację programu wynosi 1 miliard złotych.
e). dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed 23 lipca 2019 roku.
f). dotacja obejmuje zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy od 2 do 10 kW. Dotyczy to wyłącznie nowych instalacji, nie odnosi się do rozbudowy istniejących już instalacji.
g). okres kwalifikowalności kosztów obejmuje okres czasu od 23 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2025 roku.
h). należy wiedzieć, że w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Ponadto warto dodać, że pierwszy nabór do programu (zakończył się 20 grudnia 2019 roku) cieszył się dużym zainteresowaniem. Dofinansowano 17 500 instalacji PV. W sumie wartość wypłaconych dotacji wraz z tymi zatwierdzonymi do wypłaty opiewała na kwotę 90 milionów złotych. Warto dodać, że wnioski w ramach drugiego naboru możemy składać od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku. Środki wypłacane w ramach dotacji „Mój prąd” nie podlegają opodatkowaniu. EnergiaPRO przeprowadzi Cię przez cały proces od pomiarów po montaż i złożenie wniosku o dotację Mój Prąd na Fotowoltaikę w Lublinie.

4) Kredytowanie inwestycji

Należy wiedzieć, że coraz większe zainteresowanie inwestorów instalacjami fotowoltaicznymi wpłynęło na banki komercyjne, które przygotowały oferty kredytowania tego typu inwestycji. Propozycje przedstawiane przez banki takie jak BOŚ Bank czy PKO BP są skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych.

Czytaj również: Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych PV